Vedtekter

Vedtekter for NRK barnehagen Oslo SA i henhold til barnehageloven § 7

Samvirkevedtekter uten andelskapital