Foretaket NRK-barnehagen

Foretaket

NRK-barnehagen er et samvirkeforetak. Alle foreldre med barn i barnehagen er medlemmer. Vi ønsker en barnehage med aktive å engasjere foreldre. Fordi barnehagen er foreldredrevet har foreldrene en unik mulighet til å påvirke driften.

 

Forholdet til NRK

NRK yter etter avtale med Barnehagen en lang rekke tjenester som hus, indre og ytre
vedlikehold, strøm, regnskap, lønnskjøring, renhold, telefon osv. Men det er Foretaket, ikke NRK, som drifter barnehagen og som har det fulle økonomiske, pedagogiske og administrative ansvaret for alle sider ved driften av barnehagen. Personalet i barnehagen er ansatt i Foretaket, ikke i NRK.

 

Årsmøte

Årsmøtet er barnehagens høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 31. mars og innkalles med minst to ukers varsel. En foreldrerepresentant for hver familie har stemmerett på årsmøtet. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Andre foreldrerepresentanter, ansatte og foreldre til barn som har fått tilsagn om plass har møte- og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Årsmøte gjennomgår budsjettet og velger nye medlemmer. Barnehagens valgkomité skal finne egnede og interesserte kandidater og lage en innstilling til nytt styre.

Årsmøte er ett fora hvor vi ønsker deltagelse og offentlig samtale om alle sider ved driften i barnehagen. Her kan du påvirke ditt barns hverdag.

 

Barnehagens styre

Styret velges av Årsmøte som et styre i en ordinær bedrift. Styret har 6 medlemmer. Styret bestemmer retningen for driften av barnehagen og påser at dette følges opp.
Styret jobber tett med daglig leder, og behandler en rekke ulike saker, som økonomi og budsjett, ansettelser, personalsaker m.m. Styret representerer foreldrene og mottar gjerne innspill direkte fra foreldrene i alle spørsmål som er av betydning for barnehagens drift. Spørsmål som omhandler det enkelte barn skal som hovedregel tas direkte med det pedagogiske personalet eller daglig leder. Eierstyret vedtar barnehagens budsjett.

 

Daglig leder

Daglig leder har hovedansvaret for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og
målrettet virksomhet. Daglig leder skal lede barnehagen i samsvar med lover,
forskrifter og egne vedtekter samt eventuelle kommunale vedtak eller bestemmelser som har innflytelse på barnehagens drift. Daglig leder har overordnet ansvar for det pedagogiske innholdet, personalet og administrasjon og økonomi. Daglig leder samarbeider tett med eierstyre. Det er eierstyret som ansetter daglig leder.

 

SU

Barnehagens Samarbeidsutvalg består av to representater fra foreldrene og to representanter fra de ansatte. Daglig leder deltar også på møtene.